Taakdelegatie

Taakdelegatie

Taakdelegatie is in de mondzorg een algemeen erkend concept. Bij taakdelegatie kunnen wettelijk voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door niet-zelfstandig bevoegden. De zelfstandig bevoegde hulpverlener is dan de ‘opdrachtgever’ en de ‘niet-zelfstandig bevoegde hulpverlener’ is de opdrachtnemer. Dit kan mits wordt voldaan is aan een aantal voorwaarden op het gebied van patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en transparantie naar de patiënt. Zo moeten patiënten op de hoogte zijn welke zorgverlener (gedelegeerde) handelingen uitvoert, zodat zij hiervoor toestemming kunnen geven.

Ook bij JTV Mondzorg voor kids wordt gewerkt met taakdelegatie. De taakdelegatie krijgt vorm door het in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een aanwezig tandarts, soms ook een geregistreerd mondhygiënist, uitvoeren van wettelijk omschreven voorbehouden handelingen. Meer concreet gaat het dan om primaire caviteitspreparatie, het geven van anesthesie en het maken van röntgenopnamen.    

Onderstaand wordt beschreven hoe taakdelegatie binnen JTV Mondzorg voor kids is georganiseerd.

In algemene zin geldt dat voor alle niet BIG-geregistreerde zorgverleners, te weten assistenten, preventieassistenten, kindertandverzorgenden, mondhygiënisten, stagiaires en – deels – geregistreerd mondhygiënisten, jaarlijks het zgn. ‘taakdelegatieformulier’ wordt opgesteld. Op het taakdelegatieformulier wordt op het niveau van de individuele zorgverlener precies omschreven welke (voorbehouden) handelingen in opdracht van de tandarts én onder toezicht van een tandarts mogen worden uitgevoerd.

Dit individuele taakdelegatieformulier vormt de basis voor het handelen binnen het concept van taakdelegatie en wordt jaarlijks geactualiseerd én door zowel de zorgverlener als de tandarts / Chef de Clinique ondertekend.

Teneinde u als ouder of patiënt goed te informeren geldt het volgende:

  • In onze wachtkamer is informatie aanwezig over de taakdelegatie. Het gaat dan om leaflet op de balie en in ieder geval informatie op de wachtkamerschermen.
  • Voor binnenkomst in de behandelruimte kunt u als patiënt middels een zgn. ‘smoelenboek’ (pasfoto en naam) informatie krijgen over welke zorgverleners aanwezig (kunnen) zijn en wat hun functie is. Verder vindt u op onze website een volledig overzicht van medewerkers, hun functie en een foto.
  • Al onze zorgverleners dragen op het uniform een naambadge met naam en functie. Bij ontvangst wordt dit vermeld.
  • De (gedelegeerd) opdrachtnemer is door de verantwoordelijk tandarts bekwaam gevonden om de opdracht uit te voeren. De tandarts heeft voorafgaande aan de voorbehouden handeling per patiënt toestemming gegeven. Deze toestemming wordt in het patiëntdossier ook geregistreerd. Als patiënt wordt u hierover vooraf geïnformeerd. U geeft daarvoor ook toestemming.
  • Bij het uitvoeren van behandeling kan de aanwezig tandarts zo nodig aanwijzingen geven en evalueert hij/zij de (be)handeling.

Rondom taakdelegatie geldt diverse wet- en regelgeving, waaronder de Wet BIG art. 35 en 38, de Circulaire Taakherschikking IGZ (2008) en de KNMT-Richtlijn Patiëntdossier. Voorts ook de wet WGBO art. 7:454, 448, 450 lid 1 BW

Wilt u meer weten, stel uw vraag dan gerust aan onze behandelaren.

Kijk ook op glansje.nl