Missie

Missie

JTV Mondzorg voor kids levert een bijdrage aan de hoogst mogelijke kwaliteit van het gebit bij kinderen vanaf het eerste tandje tot achttien jaar door voorlichting, instructie, preventie en behandeling. Hiervoor werken we onder meer nauw samen met wetenschappelijke instituten, zoals het Radboudumc.

Wij hebben in het bijzonder aandacht voor het bereiken van kinderen uit een (sociaal -economische) achterstandsituatie die zelden of nooit een tandarts zien.

Om de missie te realiseren investeert JTV Mondzorg voor kids continu in de ontwikkeling van haar medewerkers (professionals) en middelen. De organisatie zoekt actief naar synergie en meerwaarde door samenwerking met stakeholders, waaronder onderwijsinstellingen.

 

JTV Mondzorg voor kids is een stichting zonder winstoogmerk en geen commerciële keten. De meeropbrengsten, dus ‘winst’ na aftrek van kosten voor de bedrijfsvoering, worden besteed aan een verdere verbetering van de mondzorg voor uw kind. 

JTV Mondzorg voor kids heeft een bestuur bestaande uit een algemeen directeur, tevens optredend als bestuurder, en een Raad van Toezicht. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, welke in deze drie rollen vervult, te weten toezichthouder, adviseur en werkgever naar de bestuurder.

Voor de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en rollen werkt de Raad van Toezicht vanuit de statuten, een visie op toezicht, meerdere reglementen en een informatieprotocol. Enkele belangrijke kunt u onderstaand downloaden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan goed bestuur en toezicht volgens de Zorgbrede Governancecode en is de governance zo ingericht dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede (mond)zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke missie en doelstelling van JTV Mondzorg voor kids en het maatschappelijk vertrouwen.

Download: informatieprotocol

Download: Toezichtsvisie Raad van Toezicht

JTV Mondzorg voor kids vraagt kinderen niet alleen ‘in de behandelstoel’ en via glansje.nl, naar hun mening over onze mondzorg. Geïnspireerd  door de Missing Chapter Foundation (MCF), is het de intentie om een ‘Raad van Kinderen’ op te richten.

De Raad van Kinderen is een platform waarin de directie vragen over de (toekomstige) dienstverlening samen met kinderen analyseert, bespreekbaar maakt én vertaalt naar denkrichtingen voor verdere besluitvorming. Die vragen kunnen gaan over de verbetering van ons beleid gericht op preventie van cariës, gezondheidsvoorlichting op scholen of consultatiebureaus, over de openingstijden en de inrichting van onze wachtkamers.

Met de Raad van Kinderen krijgt JTV Mondzorg voor kids informatie over wat kinderen belangrijk vinden voor hun en onze toekomst. Kinderen leren ‘iets’ over (management) vraagstukken en oefenen bijvoorbeeld in het bespreekbaar maken van hun mening. Dat is winst (voor later)!.

Wat voor uw kind? Aanmelden kan door te mailen met directeur Raoul Trentelman, r.trentelman@mondzorgvoorkids.nl.

Kijk ook op glansje.nl